avokado.org.pl

Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Klient - średnia firma produkcyjna

Sytuacja wyjściowa:

Liderzy pracujący na III zmianach byli oceniani przez swoich bezpośrednich przełożonych (kierowników) jako niesamodzielni i niedecyzyjni. Przejawiało się to następującymi zachowaniami:
– niemal każdą decyzję konsultowali ze swoim kierownikiem (zwłaszcza te wiążące się z akceptacją/brakiem akceptacji standardów jakościowych produkowanych detali),
– w sytuacji, gdy kierownik nie był dostępny, odkładali podjęcie decyzji do czasu, w którym mogli ja z nim skonsultować,
– na II i III zmianie często dzwonili do kierowników, by upewnić się, czy dobą decyzję podejmują.

Cel:

Zmniejszenie liczby konsultacji (również telefonicznych) w zakresie podejmowanych decyzji.

Utrzymanie standardów jakościowych produkowanych detali na standardowym poziomie.

Wskaźniki mierzące skuteczność działań rozwojowych:

Liczba konsultacji (również telefonicznych) w zakresie podejmowanych decyzji (obecnie - ok. 4 na jedną zmianę, docelowo – 0,5 na zmianę).

Standard jakości produkowanych detali – utrzymanie na stałym poziomie (FPY – 89%).

Strategia:

Warsztat nr 1 dla przedstawicieli liderów, kierowników i audytorów jakości: powtórne zdefiniowanie standardów jakościowych produkowanych detali.

Warsztat nr 2 dla kierowników: trening prowadzenia rozmowy coachingowej z liderami w sytuacji, kiedy proszą o skonsultowanie decyzji.

Warsztat nr 3 dla kierowników i liderów: ustalenie reguł współpracy (np.: Konsultuję z kierownikiem samodzielnie podjętą decyzję (w pierwszym miesiącu), Samodzielnie podejmuję decyzję i sprawdzam jej konsekwencję (w kolejnych miesiącach).

Gra poszkoleniowa Poligon Menedżerski – wzmacnianie samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Rezultat:

Spadek liczby konsultacji z 4 na zmianę do 0,8 na zmianę.

Utrzymanie standardowego poziomu jakości (FPY – 89%).

Interesuje Cię oferta?

Wdrażanie wartości w firmie

Klient - duża firma produkcyjna

Sytuacja wyjściowa:

W firmie został uruchomiony proces wdrażania wartości (wpieranie różnorodności, dbanie o dobrostan pracowników, inspirowanie i angażowanie w zmiany). Odbyły się spotkania na ten temat, zostały wydrukowane foldery i ulotki dla wszystkich pracowników.
Po miesiącu została przeprowadzona anonimowa ankieta, której celem miało być sprawdzenie, czy liderzy na co dzień zarządzają zgodnie z tymi wartościami. Wyniki odbiegały od oczekiwań (w skali od 1 do 5, średni wynik to 2,9). Dodatkowo, ankieta pokazała, że liderzy i pracownicy nie do końca rozumieją, na czym polegają zachowania wspierające wdrażanie tych konkretnych wartości.

Cel:

Zdefiniowanie wartości na poziomie konkretnych zachowań/sytuacji (tak, by były jasne zarówno dla liderów jak i pracowników liniowych).

Uświadomienie liderom tego, jakie zachowania menedżerskie wspierają zdefiniowane wcześniej wartości.

Trening wybranych narzędzi liderskich, które umożliwiają liderom zarządzanie zgodnie z wartościami (techniki MOSTU POROZUMIENIA, FUKO, struktura GROW, schemat rozmowy w sytuacji konfliktowej, model PERMA itp.)

Wskaźniki mierzące skuteczność działań rozwojowych:

Wyniki anonimowej ankiety sprawdzającej to, czy liderzy na co dzień zarządzają zgodnie z wartościami (spodziewany wzrost przynajmniej o 1 punkt).

Strategia:

Warsztaty praktyczne dla liderów, z których każdy dedykowany był jednej z wartości wdrażanych w firmie.

Przygotowanie do warsztatów – każdy z liderów przed warsztatem oglądał Pigułkę Wiedzy na temat narzędzi liderskich pomocnych we wdrażaniu wartości. Podczas warsztatów praktycznych trenowaliśmy wykorzystanie narzędzi w różnych sytuacjach.

Symulacja jako weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności – liderzy uczestniczyli w symulatorze TZZP, który odzwierciedla procesy produkcyjne w firmach i pozwala ocenić, na ile lider, z jednej strony dbając o wynik produkcyjny, z drugiej - zarządza swoim zespołem pracowników w zgodzie z wartościami firmy.

Rezultat:

Wzrost wyniku anonimowej ankiety sprawdzającej to, czy liderzy na co dzień zarządzają zgodnie z wartościami o 1,3 punku (2,9 na 4,2).

Interesuje Cię oferta?

Wskaźnik krótkich nieobecności

Klient - duża firma produkcyjna

Sytuacja wyjściowa:

Niepokojąco wysoki wskaźnik krótkich nieobecności w pracy (wskaźnik Bratforda)

Cel:

Diagnoza przyczyn niezapowiedzianych absencji krótkoterminowych

Obniżenie wskaźnika absencji o 1%

Strategia:

Warsztat nr 1 dla mistrzów zmianowych: trening prowadzenia rozmowy o absencji z pracownikami, w celu zebrania danych

Warsztat nr 2 Analiza danych zebranych w rozmowach i wypracowanie rozwiązań

Gra poszkoleniowa Pozytywnie zakręceni – wzmacnianie informowania o potencjalnej absencji niezwłocznie po pojawieniu się takiej sytuacji

Rezultat:

70 % informacji o krótkotrwałej absencji była podawana z min. 8 godzinnym wyprzedzeniem

Interesuje Cię oferta?

Wdrażanie nowych pracowników

Klient - duża firma produkcyjna

Sytuacja wyjściowa:

Doświadczeni pomocnicy obsługujący maszyny mają za zadanie opiekować się i wdrażać nowych pomocników. Jednak pomocnicy z długim stażem byli zdystansowani i niezaangażowani w pomoc młodszym kolegom. Z 24 nowozatrudnionych pracowników, po kilku miesiącach odeszło z pracy 13. Jako powód podawali przedłużający się proces szkolenia stanowiskowego i złą atmosferę we współpracy ze starszymi kolegami.

Cel:

Skrócenie casu szkolenia stanowiskowego do 4 tygodni.

Zmniejszenie fluktuacji wśród nowo zatrudnionych pomocników.

Strategia:

Warsztat integracyjny przełamujący dystans pomiędzy „nowymi” a „starymi” pracownikami z rozgrywkami gry „Prosto z mostu”.

Warsztat z udziałem maszynistów i doświadczonych pomocników na którym został urealniony standard wdrożenia stanowiskowego.

Szkolenia dla doświadczonych pomocników w jaki sposób prowadzić instruktaż dla nowo zatrudnionych pomocników i działać zgodnie ze standardem.

Warsztat follow up dla obu grup pomocników.

Rezultat:

Wdrożenie nowego standardu szkolenia stanowiskowego dla pomocników skróciło czas osiągania przez nich samodzielności do 4 tygodni, co między innymi wpłynęło na zmniejszenie liczby rezygnacji z pracy.

Po 6 miesiącach z nowozatrudnionych 15 pomocników w pracy utrzymało się 11 osób.

Interesuje Cię oferta?

Scroll to Top